Lov for Tromsø Seilforening

LOV FOR TROMSØ SEILFORENING STIFTET 27. oktober 1976.

 

Med endringer vedtatt den 27.11.1991 , 02.12.1992 og  04.03.2014.  

§ 1.

Årsmøte-Hammer

Foreningens formål er å fremme seilsport og friluftsliv i sunne former.

 

§ 2.

Foreningen er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Troms Idrettskrets og de særforbund som foreningens årsmøter gjør vedtak om å slutte seg til.

 

§ 3.

Som medlem av foreningen kan styret ta opp enhver som innordner seg foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover.

Et medlem kan ikke taes opp hvis forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. (Jfr. Norges Idrettsforbunds lov.)

Æresmedlemmer kan utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra styret.

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4.

Ethvert medlem som har oppnådd 15 år, har vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylder laget kontingent, har stemmerett og er valgbar.

Ett familiemedlemskap kan bestå av ektepar, samboerpar og barn under 18 år. Hvert familiemedlemskap har to stemmer på årsmøtet.

Juniormedlemsskap gjelder til og med det året man fyller 18 år

Seniormedlemsskap gjelder fra fylte 67 år

 

§ 5.

Årsmøtet fastsetter neste års kontingent

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke taes opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§ 6

Overfor medlemmer som ved sin adferd virker til skade for T.S.F. eller som ikke retter seg etter foreningens lover eller overtrer Norges Idrettsforbunds «Straffe- bestemmelser», kommer reglene i nevnte straffebestemmelse til anvendelse.

 

§ 7.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Innkalling til årsmøte gjøres på egne hjemmesider senest 1 måned før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

§ 8.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

 

§ 9.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger forslag på mer enn en person og minst en person forlanger det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene ansees ikke avgitt.

Den som oppnår flest stemmer ansees som valgt. Ved stemmelikhet gjøres omvalg mellom de det gjelder.

 

§ 10.

Årsmøtet behandler:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle TSF årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle TSFs regnskap i revidert stand. Regnskapsåret regnes fra 1/1 til 31/12

6. Behandle innkommende forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta TSF’s budsjett

9. Behandle TSF’s organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 2 styremedlem, 1 kasserer og 1 varamedlem.

c)Øvrige valg i henhold årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf pkt 9

d)2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd TSF har representasjonsrett

f) Valgkomité med leder og 1 medlem for neste årsmøte

§ 11.

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12.

Foreningen ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnet idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

§ 13.

Foreningen kan organiseres med utvalg og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens årsmøte bestemmer opprettelsen av utvalg/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For utvalg/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og utvalg/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 14.

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

§ 15

§ 15 kan ikke endres.

§ 15. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i sammenheng med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler idrettskretsen eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.