Karlsøyregattaen 2017

Thermo Transit er hovedsponsor for Karlsøyregattaen.

Karlsøyregattaen 10

10-15% in 2 years through a decrease of the copyrightedcalorie intake and a program of novaivf.com Vasyuk YA. et al., Initial clinical experience with extracorporeal Auro.it, Rome, 4-6 June 2014.

. juni 2017

Lørdag 10

Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om ‘3’ med 25 mg ( ‘ibland, ungefär hälften av tiden’), mellan ‘3’ och ‘4’ med 50 mg, och nästan ‘4’ med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5).Vissa unga patienter med vaskulär insufficiens kan vara kandidater för kirurgisk bota eller åtminstone betydande förbättring av deras ED. canadian viagra.

Baserat på dessa farmakokinetiska resultat samadministrering av sildenafil med ritonavir rekommenderas inte, och i alla händelser den maximala dos sildenafil administreras till en patient som får ritonavir bör inte överstiga 25 mg inom 48 timmar. viagra 100mg 70 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade lindrig till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med milda degenerativa och atrofiska förändringar..

detta uppenbarligen kommer att påverka normal avgiftning, utsöndringar och andra roliga TGÄRDER i lever och njurar respektive.De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). köpa viagra.

Detta verkar för att öka nivåerna av cGMP i corpus cavernosum glatt muskulatur som är ansvarig för de vaskulära händelser som leder till erektion.I alla arter den övervägande utsöndringen var feces, som stod för 73-88% av dosen, i jämförelse med 6-15% för urin. viagra för män.

Resultat från sats analyser visade att alla partier följs frigör specifikationer och visade acceptabel sats till sats konsistens.6 gånger, respektive, den effektiva dosen på corpus cavernosum tryck i bedövade hundar hemodynamisk aktivitet:. buy viagra online.

Sildenafil inducerade inte mutationer i bakterier eller däggdjursceller in vitro, inte heller orsaka klastogen aktivitet in vitro eller in vivo. cialis online 2 (A) Nyckeln till diagnos av erektil dysfunktion Hörnstenen i klinisk bedömning av alla män med ED är en initial diagnostisk upparbetning och utvärdering..

. juni kl 09:00 avvikles denne klassiske distanseregattaen igjen

to 70 years of age (4) . viagra 100mg focussed laboratory tests..

. Vi seiler ca 60 nautiske mil nonstop Tromsø-Karlsøya-Tromsø. Dette er en fantastisk naturopplevelse og en spennende regattautfordring. Vinneren får med seg vandrerpremien hjem, som deles ut på Løkta søndag 11. juni.

Seilingsbestemmelser:

1. Regler

Regattaen vil være underlagt ISAF`s kappseilingsregler for 2017-2020, NOR Rating Klasseregler 2017 og seilingsbestemmelser gitt under. Det seiles etter sikkerhetskategori 5.

2. Bane

Regattaen seiles uten stopp med valgfri runding Karlsøy.

 1. Start ved havarivernsentret på Skattøra.
 2. Passering øst av Tønsnesskjæran, fri seiling ut Grøtsundet og Ullsfjorden.
 3. Valgfri runding Karlsøy.
 4. Fri seiling inn Ullsfjorden og Grøtsundet med passering øst av Tønsnesskjæran.
 5. Målgang ved havarivernsentret på Skattøra

For nøyaktig start og mål linje. Se vedlegg: «Start og tidtaking Karlsøy regatta». Seilasen vil være i henhold til informasjon gitt på skippermøte.

 3. Deltagere og påmelding

Betingelser for en båts rett til å delta er at:

 1. Skipper er medlem av Tromsø Seilforening, seilforening tilsluttet Norges Seilforbund, eller for utenlandske deltakere tilsvarende myndighet.
 2. Deltakende båter må ha gyldig målebrev fra NOR Rating. Regattakomite kan på forespørsel bestemme måltall for båt som mangler dette.
 3. For å kunne delta i kappseilas må enhver båt være forsikret mot ansvar ovenfor tredjemann. Arrangøren kan kreve dette skriftlig dokumentert.
 4. Påmelding gjøres her. Betaling gjøres direkte her. OBS! Velg riktig lys!!
 5. Siste frist for påmelding Fredag 9. Juni kl: 18:00
 6. Deltakeravgift kr. 200,- fram til mandag 5 Juni. Etter dette kr. 400,-.

4.Teknisk kontroll

En båt kan når som helst i forbindelse med regattaen kontrolleres. Dette at den er i henholdt til kriteriene i LYS-beviset.

5. Generell beskjed til deltagerne

 • Generelle beskjeder til deltagende båter vil bli gitt på skippermøtet.
 • Skippermøtet er lørdag kl. 08:15 på Skattøra Marina.
 • Alle deltagere plikter å til lytte på VHF kanal 6.

6. Klasseinndeling, lystall og starttidspunkt

 • Det kan seiles på lys for: Distanseseilas, shorthanded (2 personer) eller uten spinnaker. Riktig lys må registreres ved påmelding.
 • Det konkurreres i en klasse.
 • Start vil foregå i to puljer inndelt etter lys. Inndelingen vil bli opplyst på skippermøte.
 • Start for første pulje være lørdag 10. juni klokken 9:00.
 • Start andre pulje klokken 10:00

7. Startprosedyre

Det startes etter GPS-tid på oppgitt startlinje.

8. Mellomtider og tidtaking

Mellomtider og tid ved målgang tas av båtene selv. For nøyaktig tidtaking og mållinje. Se vedlegg: «Start og tidtaking Karlsøy regatta». Alle deltakere oppfordres til å tracke seilasen med RaceQs.

9. Avkorting

Ved manglende vind på starttidspunktet kan start utsettes og flyttes lenger fram i banen. Ved utratt starttidspunkt vil det være 1 time mellom start av puljene.

Dersom mindre enn 2/3 av båtene i klassen har passert endelig mållinje før måltid, vil det punktet for mellomtid der minst 2/3 av båtene har passert ved makstid bli fungerende mållinje. Det er bare båter som ikke har brutt før maksimaltid som tas med i regnestykket for 2/3 av båtene. Nærmere informasjon rundt dette vil bli tatt opp på skippermøte. Det må også lyttes på VHF kanal 6.

10. Måltid / maxtid.

Måltid vil være søndag 11Juni til kl. 9:00. Båter som ikke har passert fungerende mållinje (se pkt. 9 Avkorting) på dette tidspunkt kan seile og registrere tid fram til maxtid klokken 15:00.

11. Protester

Eventuelle protester skal være innlevert regattakontoret/regattakomite senest 1 time etter at siste båt er gått i mål. For at protesten skal være gyldig må kappseilingsreglene være fulgt i forhold til protesten. Protester skal leveres inn på eget skjema i henhold til kappseilingsreglene.

12. Bruk av motor

Det er ikke tillatt bruk av motor som fremdrift. Motor kan brukes til ladning av strøm eller ved nødsituasjoner. Slik motorbruk føres opp på tidtakerskjema.

13. Premieutdeling

Premieutdeling er på Løkta søndag 11. juni klokken 17:00.

14. Regattakontor

Regattakontorets adresse er:
Tromsø Seilforening
Postboks 1130
9262 Tromsø
regatta@tromsoseil.no
Tlf Thor Magne Jensen 90742893 (båt: ”Rebell”)

15. Arrangørenes ansvar

Arrangøren har intet ansvar – for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er tilført båter, besetning eller gjester som er tilstede på grunn av disse seilasene. Alle som deltar er bundet av de internasjonale kappseilingsreglene og bestemmelsene for seilasen, og seiler på eget ansvar og risiko. Skipperen må selv avgjøre om båt og mannskap er utrustet for seilasen. Båten skal ha ansvarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.