Seilingsbestemmelser for Tromsø shorthanded 1. sept 2017

Nytt i 2017 er en serie med shorthanded-regattaer som vi seiler på følgende datoer:

 • Torsdag 11. mai
 • Torsdag 15. juni
 • Torsdag 17. august
 • 1. – 3. september (seilingens dag)
 • Torsdag 14. september

Seilingsbestemmelser for shorthanded-serien 2017

Tromsø seilforening
VHF kanal 6 (under regatta).
Adresse: Postboks 1130, 9262 Tromsø
E-postadresse: post@tromsoseil.no
Hjemmeside: www.tromsoseil.no
Datoer samt resultater publiseres på seilforeningens hjemmeside.

Tre av de fire regattaene i serien gjelder i sammendraget.

Her finner du oversikten over hvilke torsdager vi seiler shorthanded.

1. Regler

Hver TSF shorthanded regatta vil være underlagt:

2. Deltagere

Betingelser for en båts rett til å delta i TSF shorthanded serie er at:

a)Skipper er medlem av Tromsø Seilforening, seilforening tilsluttet Norges Seilforbund eller for utenlandske deltakere tilsvarende myndighet. Dispensasjon kan gis ved kontakt av regattakomiteen før påbegynt seilas. Epost: regatta@tromsoseil.no.

b)   Deltakende båter må ha gyldig målebrev for 2017 fra NOR Rating for å kunne konkurrere i regattaklassene, og båten må være i samsvar med dette.

c)   Båt må være forsikret mot ansvar overfor tredjemann. Arrangøren kan kreve dette skriftlig dokumentert av et forsikringsselskap eller ved kopi av en gyldig forsikringsavtale.

d)   Nye deltakende båter uten målebrev kan få midlertidig fastsatt måltall av regattakomiteen og seiler i den klasse som tallet tilsier til gyldig NOR Rating måltall foreligger.

3. Teknisk kontroll

En båt kan når som helst bli kontrollert. Kontrollkriterium er at båten er i stand og oppfyller kravene i NOR Rating reglene og med gyldig målebrev for 2017.

4. Beskjeder til deltagerne

Regattakomitéen vil informere om endringer i bestemmelser og baner via VHF kanal 6 før regattastart. Det er deltakernes ansvar å holde seg oppdatert.

5. Tidspunkt for kappseilasene

Tidspunkt for kappseilasene for klasse I vil startsignal vanligvis gå klokken 1740.

Tidspunkt for kappseilasene for klasse II vil startsignal vanligvis gå klokken 1800

6. Klasseinndeling

Klasse 1 inkluderer båter med NOR Rating måltall fra 0,930 og mindre.

Klasse 2 inkluderer båter med NOR Rating måltall fra 0,931 og oppover.

7. Målebrev

Båt som deltar i TFS Shorthanded serie bør ha gyldig målebrev fra Nor Rating for den aktuelle sesongen. Måltall som brukes for å beregne riktig tid vil være det måltallet som for den aktuelle dagen ligger tilgjengelig på www.norlys.org. Båter uten målebrev får fastsatt måltall av regattakomiteen og seiler i den klasse som tallet tilsier. Det brukes måltall for shorthanded seilas. Måltall kan endres én gang i løpet av i løpet av sesongen. Slik endring skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

8. Baneområdet

TFS Shorthanded regattaer starter fra Løkta, og har målgang ved Løkta. Klasse 1 og klasse 2 seiler identiske baner, men med forskjellig starttid. Banevalg bestemmes av vindstyrke

piÃ1 effective of the tablets. The injections are usedpercentage of calories from monounsaturated fats and polyunsaturated fats, 1. The NIH Consensus Conference. Impotence. NIH Consensus buy amoxil.

. Ved vindstyrke under 3 m/s velges kort bane, mens vindstyrke over 3 m/s velges lang bane tilsvarende. Er det tvil man skal velge kort eller lang bane, bør kort bane velges. Valget tas av regattakomiteen, eventuelt av de styremedlemmer som seiler. Ved svært lite vind, kan kort bane avkortes, slik at siste sløyfe rundt trekantbanen sløyfes. Hvilken bane som velges, gjøres kjent over VHF kanal 6 før start.

Shorthanded lang bane:

 • Startlinjen går i forlengelsen av bølgebryteren ved Løkta.
 • Fri seiling sør Tromsøsundet.
 • Babord runding grønn stake ved Lanesgrunnen.
 • Babord runding gul-sort stake (sørmerke) ved Lanesgrunnen.
 • Babord runding utlagt merke nord for Solligården.
 • Styrbord runding betonglykt på Lanesgrunnen.
 • Fri seiling nord Tromsøsundet.
 • Mållinjen går i forlengelsen av bølgebryteren ved Løkta.

Shorthanded kort bane:

 • Startlinjen går i forlengelsen av bølgebryteren ved Løkta.
 • Babord runding rød stake ved Juldagan.
 • Babord runding grønn stake nord for Tromsfisk.
 • Babord runding grønn stake ved Hungeren.
 • Babord runding rød stake ved Juldagan.
 • Babord runding grønn stake nord for Tromsfisk.
 • Babord runding grønn stake ved Hungeren.
 • Mållinjen går i forlengelsen av bølgebryteren ved Løkta.

9. Startprosedyre

Startlinjen går i forlengelsen av bølgebryteren ved Løkta og starten går etter GPS tid. Det er ikke startbåt. Hver enkelt skipper ansvarlig for å holde rede på tiden, overholde startreglementet, og gjennomføre reglementerte 360, 720 eller omstart i henhold til regattareglene, dersom man «tyvstarter», ikke overholder vikeplikt eller bryter reglene på annen måte. Regattakomite kan forskyve starttidspunktet hvis nødvendig. Dette vil i så fall bli meldt over VHF kanal 6.

10. Tidtaking

Hver båt er ansvarlig for å ta sin egen tid. Tiden meldes på SMS til telefon 948 11 294. Meldingen skal inneholde båtens navn, seilnummer, samt klokkeslett inklusive sekunder for målgang. Ved lang bane tas alltid mellomtid ved passering av betonglykta på Lanesgrunnen, i tilfelle vinden dør ut. Tiden tas når betongsøyla er rett øst fra baugen. Skipper er ansvarlig for at mellomtiden tas.

11. Avkortning/alternativ målgang

Ved svært lite vind kan banen avkortes eller justeres. Melding gis før start på VHF-Kanal 6. For den lange banen tas forøvrig alltid mellomtid i tilfelle vinden dør ut. Se pkt. 10 om tidtaking. Båter som velger å bryte må melde fra umiddelbart til regattakomiteen på VHF kanal 6. Båter som starter men ikke rekker til mål på maksimaltid får DNF (se pkt. 16 nedenfor).

12. Mål

Mållinjen for begge lange baner og kort sørlig bane er i forlengelsen av bølgebryteren ved Løkta. Båter som har gått i mål skal ikke være til hinder for båter som har målgang.

13. Maksimaltid

Dersom ingen båter er i mål kl. 2100, får alle båter som startet, DNF. Dersom første båt er i mål før kl. 2100, kan øvrige båter seile fram til kl. 2200. Båter som ikke når mål før kl. 2200 får DNF.

14. Protester

Protester skal innleveres til regattakomiteen umiddelbart etter endt seilas og senest 30 minutter etter målpassering. Båter som protesterer skal praie båten de protesterer på, samt heise rødt flagg straks de protesterer, og føre det så lenge de kappseiler, i henhold til kappseilingsregel 61.1. Dersom det meldes inn protester etter en regatta, vil det bli satt sammen en protestkomité av minimum 3 av deltakerne, fortrinnsvis de med dommerkurs.

15. Brudd på regel 42

Regattakomiteen kan uten forhandlinger straffe en båt som bryter regel 42 (om framdrift). Straff skal ikke idømmes dersom slik framdrift er benyttet i unntakssituasjoner dekket av regel 42.

16. Poengberegning

For hver regatta gis det poeng etter seilingsbestemmelsenes A4.1 «bonuspoeng»

PlassPoeng
Førsteplass0
Andreplass3
Tredjeplass5,7
Fjerdeplass8
Femteplass10
Sjetteplass11,7
Sjuendeplass13
DeretterLegg til ett poeng pr plass
DNF,DSQ,DNS*Sisteplass den dagen pluss ett (regel A9)
DNC** (ikke møtt)Antall båter samlet i alle seilaser pluss ett (regel A9)

*) møtt frem til startområdet men kunne/klarte ikke å starte.

**) møtte ikke frem til startområdet

Står to eller flere båter likt i samlet poengsum, skal den båt eller de båter komme først som har flest førsteplasser, og når noen av båtene fremdeles står likt, flest annen plasser, osv. Hvis det fortsatt er båter som står likt, skal resultatet mellom de berørte båter seg imellom i siste seilas hvor minst en av dem har deltatt, danne rekkefølgen i seriens endelige resultatliste.

Alle seilaser i serien gjelder.

17. Arrangørens ansvar

Arrangøren har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art, som er påført av båter, besetninger eller gjester som er til stede på grunn av disse seilaser, eller ved bruk av brygger eller andre fasiliteter, ved hjelp fra følgebåter eller andre under eller i forbindelse med arrangementet. I henhold til kappseilingsreglene hovedregel 4 er det hver enkelt skippers ansvar å avgjøre om båten skal delta.